හදුන්නෙත්ති යළිත් කෝප් සභාපති ධුරයට…

අටවැනි පාර්ලමේන්තුවේ දෙවැනි සැසිවාර්යේ “කෝප්“ කමිටු සභාපතිවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා පත්කර ගැනීමට පක්ෂ නායකයන් තීරණය කර තිබේ.

ඊයේ 17 කතානායකවරයාගේ ප්‍රධානීත්වයෙන්
පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස්වූ පක්ෂ නායකයන් මේ තිරණය ගෙන තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා වාසින් අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සැසිවාරය අවසන් කළ පසු කාරකසභා සියල්ලේම කාර්යයන් අවසන් වූ අතර, යළිත් ඒ සදහා පිරිස් පත්කරගත යුතුව තිබිණි.