කයිට්‌ස්‌ ළිංවලින් ජලය ගැනීම නාවික හමුදාවට තහනම් කරයි

කයිට්‌ස්‌ දූපතේ ළිංවලින් නාවික හමුදාවට ජලය ලබාගැනීම තහනම් කරමින් කයිට්‌ස්‌ ප්‍රාදේශීය සභාව යෝජනාවක්‌ සම්මත කර ඇත.

 මේ යෝජනාව කයිට්‌ස්‌ දූපතේ නාවික බලධාරීන් වෙතද යවා තිබෙන අතර කයිට්‌ස්‌හි මන්කුලි ප්‍රදේශයේ ළිංවලින්
ජලය ලබාගැනීම නතර කළ යුතු බව එම තහනම් නියෝගයේ දක්‌වා ඇත.

 මේ අතර උතුරේ ආරංචි මාර්ග පැවසුවේ කයිට්‌ස්‌ ප්‍රාදේශීය සභාවට ස්‌වභාවික ළිංවලින් ජලය ලබාගැනීම ගැන නියෝග නිකුත් කිරීමට බලයක්‌ නැති බවයි.

- දිවයින