කුරුණෑගල සියලුම පාසල්වල පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ ඡායාරූපයක් සවිකරන්නලු

කුරුණෑගල අධ්‍යාපන කලාපයේ පිහිටි සියලුම පාසල්වල සවිකිරීම සඳහා වයඹ පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධර්මසිරි දසනායකගේ ඡායාරූපයක් මිලදී ගන්නා ලෙසට විදුහල්තිවරුන්ට යොමුකළ ලිපියක් මේ දිනවල වැඩි දෙනාගේ කතා බහට ලක්වෙනවා.

වයඹ පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ ඡායාරූප ප්‍රමාණයන් දෙකක් දක්වා
ඉන් පාසලට ලබාගැනීමට කැමති ඡායාරූපයේ ප්‍රමාණය පිළිබඳව කඩිනමින් දන්වා එවන ලෙසටයි කුරුණෑගල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය විසින් එමඟින් විදුහල්පතිවරුන්ට දන්වා යවා ඇත්තේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් විමසීමට වයඹ පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධර්මසිරි දසනායක සම්බන්ධ කරගැනීමට අවස්ථා කිහිපයක දී උත්සාහ කළද එය ව්‍යර්ථ වුණේ ඔහු දුරකථනයට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම හේතුවෙන්.