දලදා මාලිගාවේ රන් වියනටත් උඩින් කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියක්.. අතහිත ප‍්‍රබල දේශපාලඥයාගෙන්…

මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ප‍්‍රබල දේශපාලඥයෙකු විසින් කේබල් කාර් ව්‍යාපාතියක් ආරම්භ කිරීම සදහා සැලසුම් සකස් කර තිබේ.

දලදා මාලිගාවේ රන් වියනට ඉහලින් කිසිදු ඉදිකිරීමන් නොකරන බවට ඇති ඓතිහාසික සම්ප‍්‍රදායද නොතකමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කර
ඇති බවද පැවසෙයි.

විදේශ රටක අනුග‍්‍රහනයෙන් සිදු කිරීමට සූදානමින් ඇති මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා පක්‍ෂයේ ප‍්‍රධානියාගෙන් සහයෝගය ඇති බවද මොහා විසින් සදහන් කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා දුනුමඩලාව රක්‍ෂිතයේ වටිනා ලස් කපා දැමීමට සූදානමක් ඇති බවද සදහන්ය.