කොටිකාවත්ත සණසේ සභාපති හා පිරිසේ තවත් සෙල්ලමක් එළියට !

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ විශාලතම සණස සමිතියක් වන සීමාසහිත කොටිකාවත්ත සණස සමිතියේ සභාපති ඇතුළු අධ්‍යක්ෂවරු එහි මුදල් නීතිවිරෝධී ලෙස පරිහරණය කර ඇති බවට තොරතුරු හෙළිව තිබේ.

ලියාපදිංචි කළ සමූපකාර සමිතියක සභාපති ඇතුළු අධ්‍යක්ෂවරුන්ට
දීමනා ලබා ගත හැක්කේ සමූපකාර කොමසාරිස්වරයාගේ අනුමැතිය
ඇතිව ඔහු විසින් නියම කරනු ලබන ප්‍රමාණයටය.

නීතිමය තත්ත්වය එසේවුවද කොටිකාවත්ත සණස සමිතියේ සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂවරු විසින් කොමසාරිස්වරයාගේ කිසිදු අනුමැතියක් නොමැතිව රුපියල් නව ලක්ෂ තිස් එක් දහසක් 2015 වසර තුළ දී ලබා ගෙන ඇති බව විගණන වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී ඇත.

සභපතිවරයා වන සරත් විදානපතිරණ යන අය විසින් සිය ගමනාගමනය සදහා සමිතියේ ත්‍රීරෝද රථය භාවිතා කරන නමුත් එම වර්ෂය තුළ දී ගමන් වියදම් සදහා රුපියල් 71,750.00 ක මුදලක් ද ලබා ගෙන ඇත.

සමිතියේ සියළු මුදල් ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන් මූලික වගකීම කළමනාකාරිනිය විසින් දරනු ලබන අතර සමිතියේ සභාපතිවරයා ඇතුළු කාරක සභිකයන්ට නීති විරෝධී ලෙස දීමනා ලබාගැනීමට ඉඩ සැලැස්වීම මගින් කළමනාකාරිනිය සාපරාධී විශ්වාසය කඩ කිරීමේ වරද සිදු කර ඇති බව මේ පිළිබද කරුණු දක්වන සාමාජිකයෝ කියා සිටිති.