පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් පහලට දමා ඇමතිවරුන්ට වෙනම සැප දෙයි..

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ අමාත්‍ය වරුන්ට වෙනස් ලෙස සැලකිම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කරන බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා පැවසීය.

පසුගියදා සිදුකර චීන සංචාරයේදීද මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ
අමාත්‍යවරුන්ට වෙනස් ලෙස සලකා ඇති බව ඔහු පැවසීය.

ඇමතිවරුනට වෙනම ආහාර ලබා දී ඇති අතර මන්ත‍්‍රීවරුනට පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල සමගින් ආහාර ගැනීමට සලස්වා ඇති බවද ඔහු කියා සිටී.

– නාගොඩ සුමන උදයන්ත