හමුදාව දමා කුඹුරු කොටවන බව ඇමති අමරවීර කියයි

රට පුරා පුරන් වී ඇති කුඹුරු අස්වැද්දවීමට කටයුතු නොකරන ඒවායේ අයිතිකරුවන්ට එරෙහිව දැඩි ක‍්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

එම පුරන් කුඹුරු හමුදාව ලවා හෝ අස්වැද්දීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් ඇමතිවරයා කියයි.

පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දවීමට ඒවායේ අයිතිකරුවන් පෙලඹවීමට කටයුතු කරන බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් සදහන් කරයි.