මහ බැංකුවේ ලොක්කන්ට පමණක් බලෙන් පඩි වැඩි කර ගනී..

සාමාන්‍යයෙන් රාජ්‍ය බැංකු සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වැටුප් වැඩිවීමක් සිදු කරනු ලබනුයේ වසර 3 කට වරකි.

එය සාමුහික ගිවිසුමක් ලෙස සියලු වෘත්තිය සමිති වල කැමැත්ත මත සියලු සේවකයන්ට සදාරණයක් සිදුවන පරිදි සිදු කරනු ලබයි.

එහෙත් මෙවර පමණක් මහ බැංකුවේ ඇති වෘත්තිය සමිති 07න් දෙකක්
පමණක් කැමති වී තිබියදී සේවක හඩට කන් නොදී බලහත්කාරයෙන් හිග වැටුප් ගිණුම් ගතකිරීමට අදාළ දෙපාර්තමේන්තු වලට උපදෙස් ලැබී තිබුණි. මෙවැනි අත්තනෝමතික ක්‍රියාවක් මිට පෙර කෙදිනකවත් මහ බැංකුවේ සිදුනොවුනි.

හාස්‍යට කරුණ නම් වැටුප් වැඩි වීමට කැමැත්ත පල කර සිටින වෘත්තිය සමිති දෙකම ඉහල කළමනාකාරිත්වය පමණක් නියෝජනය කිරීමය. හැන්ද අතේ ඇති අයවලුන් සිතු සිතු පරිදි වැටුප් බලහත්කාරයෙන් වැඩිකරගෙන ඇත.

පහල සේවකයන්ගේ හඩට කන් නොදී බැංකු ඉතිහාසයේ කෙදිනකවත් සිදු නොවූ ලෙස සාමුහික ගිවිසුම උල්ලංගනය කරමින් අධිපති හා මුදල් මණ්ඩලය නොමග යවමින් ඉහල කළමනාකාරිත්වය මේ ගෙන යන අත්තනෝමතිකක්‍රියාව පිලිබදව බහුතරයක් සේවකයන්ගේ දැඩි අප්‍රසාදය මේ වන විට එල්ලවී ඇත.

– api cbsl