විමල් වීරවංශට පාර්ලිමේන්තුව තහනම් කෙරේ.. ප‍්‍රසන්නටත් තහනම්.. යෝජනාව සම්මතයි..

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විමල් වීරවංශට හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීරට පාර්ලිමේන්තුව තහනම් කිරීමට වූ යෝජනා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වී ඇත.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාට දෙසතියක කාලයක් පාර්ලිමේන්තුව තහනම් වන අතර ප‍්‍රසන්න රණවීර
මහතාට මාසයක කාලයක් පාර්ලිමේන්තුව තහනම් වෙයි.

මේ සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන යෝජනාව වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වීම නිසා මන්ත්‍රීවරැවට පාර්ලිමේන්තුව තහනම් වනු ඇත.

විනය විරෝධීව හැසිරුනේ යයි ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණයකින් පසු මෙම තීන්දුව ගෙන ඇත.

කතානායක මාධ්‍ය අංශය විසින් නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

මාධ්‍ය නිවේදනය

පාර්ලිමේන්තුවේ විනය විරෝධී හැසිරීම සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර මහතාට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාට එරෙහිව අද දින (2018.09.21) පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එනු ලැබූ යෝජනා පරිදි ප්‍රසන්න රණවීර මහතාට සති 04ක් සහ විමල් වීරවංශ මහතාට සති 02ක කාලයක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව තහනම් කෙරිනි.

ඒ අනූව , එම කාලය තුල අදාල මන්ත්‍රීවරුනට පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයට ඇතුල්වීම තහනම් වනු ඇත.

මෙහිදී, ප්‍රසන්න රණවීර මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු තහනම් කිරීම් යෝජනාවට  පක්ෂව ඡන්ද 41 ක් ලැබු අතර විපක්ෂව ඡන්ද :- 21ක් ලැබීයි

විමල් වීරවංශ මහතාට පාර්ලිමේන්තු තහනම් කිරීම් යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 39 ක් ලැබු අතර, විපක්ෂව ඡන්ද :- 21ක් ලැබීය.

– කථානායක මාධ්‍ය අංශ්‍ය