ආණ්ඩුව 2019 අය වැය පියවන්න ණය ගන්න යයි !

2019 වර්ෂය සඳහා අයවැය හිඟය පියවීමට රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ අනූ හතර දහස් හාරසියක් (රුපියල් කෝටි 194,400 ක) ණය ගැනීමට සූදානම් වන බව විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතෙන් අනාවරණය වේ.
ණය බරෙන් 83%ක් පැවැති ආණ්ඩුවේ ණය බව කියමින් මෙසේ ණය ගැනීමට සූදානම්වන බවද පැවසේ.

විසර්ජන පනතට අනුව රජයේ මුළු වියදම රුපියල් කෝටි හාරලක්ෂ
විසිදෙදහස් පන්සිය හැට අටක් (රුපියල් කෝටි 422,568 ක්) බවට දළ වශයෙන් ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

ගෙවී යන මේ වසර වෙනුවෙන් අදාළ ඇස්තමේන්තුව රුපියල් කෝටි හාර ලක්ෂ දාහතර දහස් හත්සිය අසූ හතරකි. (රුපියල් කෝටි 414,784 කි.)

ලබන වසර වෙනුවෙන් එම මුළු වියදම සකස් වී තිබෙන්නේ රුපියල් කෝටි දෙලක්ෂ විසිඅටදහස් එකසිය හැට අටක (රුපියල් කෝටි 228,168 ක) ඇස්තමේන්තුවක් සහ ණය වශයෙන් රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ අනූ හතර දහස් හාරසිය ක මුදල එක්තු වීමෙන් ය.

ඉන් වැඩිම මුදලක් ලබා දී ඇත්තේ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයටය. එම මුදල රුපියල් කෝටි තිස් දහස් හාරසිය එකොලහකි. (රුපියල් කෝටි 30,611කි)