ආණ්ඩු වෙනස රජයේ මාධ්‍යයන්ටත් දැනෙයි, සංහිඳියාවට බාධාවක් යැයි කියා ඉවත් කළ සිංහල භාෂාවට නැවතත් මුල් තැන!

එජාපය ප්‍රමුඛ පසුගිය රජය විසින් හදුන්වා දුන් සංකල්පයක් වූයේ සංහිඳියාව යන සංකල්පයයි. සංහිඳියාව ඇති කිරීමට යැයි කියමින් පසුගිය රජය රටේ බොහෝ වෙනස්කම් සිදු කළා. මේ අතර මෙම වෙනස්කම් රජයේ මාධ්‍ය ආයතන වල පවා සිදු කිරීමට පසුගිය රජය ක්‍රියා කළා.

ඒ අතර සංහිදියාවට බාධාවක් යැයි කියමින් සිංහල භාෂාව බොහෝ
ආයතනයන්ගෙන් ඉවත් කිරීමටද පසුගිය රජය කටයුතු කළා. ඒ අතර රජයේ මාධ්‍යයක් වන ස්වාධීන රූපවාහිනියේ ලාංඡනය වෙනස් කිරීමටද පසුගිය රජය කටයුතු කළා. ඒ එම ලාංඡනයේ සිංහල අකුරු පැවතීම සංහිඳියාවට බාධාවක් කියමින්..

කෙසේ වෙතත් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නව රජය විසින් එම වෙනස්කම් අහෝසි කර තිබෙනවා. මේ අනුව සංහිදියා ලාංඡනය ඉවත් කළ ස්වාධීන රූපවාහිනිය නැවතත් සිංහල අකුරු අඩංගු සිය සුපුරුදු ලාංඡනය භාවිතා කිරීමට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ස්වාධීන රූපවාහිනි පසුගිය රජයේ සංහිඳියා ලාංඡනය,

වත්මන් රජය බලයට පැමිණි පසු භාවිතා කරන සුපුරුදු ලාංඡනය,

gossip lanka