අලුත්වැඩියාවට දසලක්‍ෂ තිස්‌දහසකට ඇස්‌තමේන්තුවූ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගල්තලන යන්ත්‍රය දහදාස්‌ පන්සීයකින් අලුත්වැඩියා කරයි

කුණ්‌ඩසාලේ මධ්‍යම පළාත් ඉංජිනේරු ආයතනය උකුවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව සතු අබලන්ව තිබූ මෙම ගල් තලන යන්ත්‍රය අලුත්වැඩියා කිරීමට රුපියල් දස ලක්‍ෂ තිස්‌ දහසක ඇස්‌තමේන්තුවක්‌ ඉදිරිපත් කළත් උකුවෙල කාර්මිකයෙක්‌ මෙය රුපියල් දස දහස්‌ පන්සීයක වියදමින් අලුත්වැඩියා කර ඇත.

 ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ෙච්තිය දිසානායක මහතාගේ මග පෙන්වීම
මත නිසා විශාල මුදල් ඉතිරියක්‌ කර ගැනීමට හැකිවූ අතර අලුත්වැඩියා කළ මෙම යන්ත්‍රය යොදාගෙන මාර්ග 02 ක වැඩ අවසන් කළ බව උප සභාපති  නියාර් මහතාපැවසීය.

 -  දිවයින