මංගලගේ “ගම්පෙරළිය” නවත්වයි

පසුගිය රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රධාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වූ ගම් පෙරළිය වැඩසටහන නතර කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

මේ වන විට මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ තීරණය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුනට දැනුම් දී ඇත.

පසුගිය ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වූ
“ගම්පෙරළිය” ව්‍යාපෘතිය අයවැය යෝජනාවකට අනුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබීය.

ඒ අනුව මේ වන විට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතින් පමණක් සිදුකිරීමටත් නව ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරිම නතර කිරීමටත් තීරණය කර ඇත