අධීක්ෂණ මන්ත්‍රීධුර අහෝසියි දීමනා-පහසුකම් අත්හිටුවයි

ඉකුත් රජය සමයේ පත් කර සිටි අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී තනතුරු අහෝසි කිරීමටත්  ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන්ට ලබා දුන් දීමනා හා පහසුකම් අත්හිටුවීමටත් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇත. එ.ජ.නි.ස. මන්ත්‍රීවරුන් සමග පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසු අගමැතිවරයා මෙම තීරණයට එළඹී බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා
මාධ්‍යයට කීවේය.

මේ අතර දැනට නිල  කාලය එකුත්ව විසුරුවා හැර ඇති පළාත් සභා 6ක ඡන්දය ඉතාම ඉක්මණින් පැවැත්වීමට ජනපති සමග අගමැති මේ දින වල සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවද මන්ත්‍රීවරයා කීවේය.

ජයසූරිය උඩුකුඹුර