රංගෙබණ්ඩාරගේ ප්‍රකාශය ගැන පරීක්ෂණයක් ඕනෑ – නාමල්

තමන්ට පක්ෂය මාරු කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 2.8ක ලංසුවක් ලබාදෙන බවට හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගෙබණ්ඩාර මහතා කළ ප්‍රකාශය ඉතාමත් බරපතල ප්‍රකාශයක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

එවැනි දෙයක් පිළිබඳව තමන් නොදැනුවත් බවත් එය ඇත්ත ප්‍රකාශයක්
නම් ඒ පිළිබඳව විමර්ශනක් අවශ්‍ය බව මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කරයි.