සියළු ඇමතිවරුන්ගේ වියදම් කපන යෝජනාව වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත කෙරේ..

ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරුන්ගේ වියදම් මුදල් කබා හැරීම සදහා වන යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූ බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ කියා සිටියේය.
විද්‍යුත් ක‍්‍රමය යටතේ සිදු කරන ලද ඡුන්ද විමසීමේදී යෝජානාවට පක්‍ෂව
ඡන්ද 122ක් ලැබුනු අතර විපක්‍ෂ ඡන්ද කිසිවක් නොලැබින.
අද දිනයේදීද ආණ්ඩු පක්‍ෂය විසින් පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කර තිබින.
පාර්ලිමේන්තුව දෙසැම්බර් 05 වැනිදා දක්වා කල් දමනු ලැබ ඇත.