අකිලගේ ඡායාරූපයක් නිසා පෙළ පොත් ලබාදීම ගැටලුවක් වෙලා

ලබන වසරට අදාළව පෙළ පොත් මුද්‍රණය කිරිමේදී හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ඡායාරූපයක් පෙළ පොත්වලට ඇතුළත් කිරීම නිසා ළමයින්ට පෙළ පොත් ලබාදීම ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් ඇති වී ඇතැයි අධ්‍යාපන බලධාරීන් සඳහන් කරනවා.

සාමාණ්‍යයෙන් පෙළ පොතක අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයෙකුගේ
ඡායාරූපයක් පළ වී නොමැති බවත්, එහෙත් ලබන වසරට ලබාදීමට නියමිත පෙළ පොත්වල හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ පණිවුඩය සමඟ ඡායාරූපයක් පළ වී තිබෙන බවත් එම පිරිස් පෙන්වා දෙන්නේ.

පෙළ පොත් වර්ග 200කින් පෙළ පොත් ලක්ෂ 90කට අධික ප්‍රමාණයක් මුද්‍රණය කර තිබෙන බවත්, පෙළ පොත් රජයේ මුද්‍රණාලයෙන් වැඩි වශයෙන් මුද්‍රණය කළ යුතු වුවද, රජයේ මුද්‍රණාලයට මෙවර මුද්‍රණය කිරීමට ලබා දී තිබුණේ පෙළ පොත් වර්ග දෙකක් පමණක් බවත් ගුරුවරු සඳහන් කරනවා.

පෙළ පොත් වර්ග 24ක් රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවට ලබා දී තිබෙන බවත්, ඉතිරි සියල්ලම පෞද්ගලික අංශයට ලබා දී තිබෙන බවත් එම පිරිස් පෙන්වා දෙනවා.

මේ නිසා තවමත් පෙළ පොත්වල ගැටලු තිබේද යන්න පිළිබද හෝ සොයාගැනීමට නොහැකි වී තිබෙන බවත්, අදාළ තොග ඉදිරි දිනවල අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට ලැබීමට නියමිතව අැත ඉන්පසු කොට්ඨාස කාර්යාලය හරහා පාසල්වලට ලබාදීමට නියමිත බවද එම පිරිස් පෙන්වා දෙන්නේ.

හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ ඡායාරූපය සඳහන් පෙළ පොත් පාසල්වලට බෙදාදීම පිළිබදව මේ වනවිට ගැටලුවක් ඇති වී තිබෙන බවද අධ්‍යාපන බලධාරීන් සදහන් කරනවා.

gossip lanka