ජනාධිපතිගේ ඥාතීන්ගේ වත්කම් ගැන අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි !

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ළඟම ඥාතීන් පිරිසක සතු වත්කම් හා දේපළ පිළිබඳ සොයා බලන්නැයි අල්ලස් හා දූෂණ විමර්ශන කොමිසමට පැමිණිලි කිරීමට නීතිඥ පිරිසක් සූදානම් වන්නේ යැයි වාර්තා වෙයි.

මෙම පිරිසක් දැනටමත් ඒ සඳහා තොරතුරු ගොනු කරමින් සිටින බව ද සඳහන්ය.
ජනාධිපතිවරයා ගේ ඥාතීන්ගේ වත්කම් ගැන මාධ්‍යයන්හි පළ වූ තොරතුරු මෙන්ම ඥාතීන් සතු යැයි කියන දේපළ සම්බන්ධ ලද තවත් තොරතුරු ද මෙම කණ්ඩායම විසින් අල්ලස් හා දූෂණ කොමිසමට ලබාදීමට නියමිත යැයි ද වාර්තා වේ.