රෝසිගේ දෙබිලියන තෙබිලියන අයවැය දිනයේ මන්ත‍්‍රී කෑම බිල ලක්‍ෂ දහයයි !

කොළඹ මහ නගර සභාවේ අයවැය විවාදය පැවැති දිනයේ දී මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා සංග්‍රහ වියදම් වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 10 ක වියදමක් දරා ඇතැයි චෝදනා එල්ල වෙයි.

නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක විසින් මෙම සංග‍්‍රහ වියදම සභාවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත.
2019 වසර සඳහා අයවැය ලේඛනය පසුගිය 18 වැනිදා සභාවට ඉදිරිපත් කළ අතර එහි විවාදය දින දෙකකට කලින් සැලසුම් කර තිබුනත් සභාවේ එකඟතාවයෙන් 18 වැනි දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ වනතෙක් විවාදය පවත්වා එදිනම ඡන්ද විමසීම සිදු කරනු ලැබීය.

එදින නගරාධිපතිනිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය කතාව සමාජ ජාලාවන්හි මහතා කතාබහට ලක් විය.