ලක්ෂ 10ක් මාසික පඩියක් ගන්නා 190ක් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ… කෝප් වාර්තාවෙන් හෙලිවෙයි

රුපියල් මිලියනයකට වඩා මාසික වැටුප් ලබන නිලධාරීන් 190 ක් ශී‍්‍රලංකන් ගුවන් සමාගමේ සිටින බවට විගණන වාර්තා මගින් අනාවරණය වී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා (කෝප්) වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

එම නිලධාරීන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වයස සහ කාර්යයන් පිළිබඳව වාර්තාවක් එවන ලෙස 2016 වසරේදී පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව විසින් දන්වා යැව්වද මේ වනතුරු එම වාර්තාව එවා නැතැයි ද එහි සඳහන් කර තිබේ.

 එම නිලධාරීන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, වයස සහ පැවරී ඇති කාර්යයන් පිළිබඳව තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාවක් කාරක සභාවට එවන ලෙස එමගින් වැඩිදුරටත් නිර්දේශ කර ඇත.
gossip lanka