කොළඹ ප‍්‍රසිද්ද බාලිකා පැසැලට ප‍්‍රසිද්ධ පිරිමි විදුහලේ සිසුන් කඩා පනී.. සිසුවියන්ගේ පැලදුම් කඩාගෙන යයි

කොල්ලුපිටියේ ප‍්‍රසිද්ද බාලිකා පාසැලක මේ වනප විට උණුසුම් තත්වයක් ඇතිව තිබේ.

කොළඹ ප‍්‍රසිද්ද පිරිමි විදුහලක සිසුන් පිරිසක් බාලිකා විදුහලට පැන කලබල කිරීම හේතුවෙන් මෙම තත්වය ඇතිව තිබේ.

ඇතැම් සිසුවියන්ගේ සපත්තු පවා සිසුන් විසින් ගලවාගෙන ගොස් ඇති බවත වාර්තා වෙයි.