කෝටි 20,000ක ඇමති කප්පමක් ගැන හෙළිදරව්වක් !

නීතිවිරෝධී ඇමතිධූර ඇතුළු ඇමතිවරුන් නව දෙනෙකු මහජන මුදලින් නඩත්තු කරන බව හෙළිව තිබේ.

ලංකා පුවත්පත මේ හෙළිදරව්ව කර ඇත.

මේ වර්ෂය සඳහා අමාත්‍යංශවලට මුදල් වෙන් කිරීමේ (විසර්ජන) පනත් කටුම්පත මගින් මේ කරුණු හෙළිව ඇති බවද පැවසේ.
කැබිනට් නොවන ඇමතිවරු ලෙස තිදෙනෙකු සෘජුව පත්කර ඔවුන් වෙනුවෙන් අමාත්‍යංශවලට රුපියල් කෝටි 880ක් වෙන් කර ඇති බවද මේ අතර වාර්තා වේ.

ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතාට කැබිනට් නොවන ඇමති ධූරයක් ලබාදී ඇති අතර, ඔහුට 2019 වර්ෂය සඳහා වෙන්කර ඇත්තේ රුපියල් කෝටි 19ක් පමණක් බවද පැවසේ.

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ කැබිනට් නොවන ඇමති ලෙස අජිත් පී. පෙරේරාට රුපියල් කෝටි 368 ක් ලබාදී ඇත.

විද්‍යා, තාක්ෂණ කැබිනට් නොවන ඇමති ලෙස සුජීව සේනසිංහට රුපියල් කෝටි 493ක් වෙන්කර තිබේ.

මේ අතර කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් නැති අමාත්‍යාංශ හයක් සඳහා රුපියල් කෝටි 19.739කට අධික මුදලක් වෙන් කර ඇති අතර වරාය හා නාවික කටයුතු සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 385 කි.

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, කන්ද උඩරට උරුමය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි 45 ක් වෙන්කර ඇත. කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි 388 වෙන්කර තිබේ.

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 114 කි. මහාමාර්ග, මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි 17,532ක් මෙන්ම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි 1,255ක් වශයෙන් වෙන්කර තිබේ.

නමට පමණක් අමාත්‍යාංශ වූ කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් නොමැති සහ කැබිනට් නොවන අමාත්‍යංශ වශයෙන් මුළු මහජන මුදල් රුපියල් කෝටි 20,617 ක් මෙම වර්ෂය සඳහා වැය කරමින් මෙම නීතිවිරෝධී ඇමති මණ්ඩලය පවත්වාගෙන යාමට මේ අනුව සැලැසුම්කර ඇති බව හෙළිව තිබේ.
gossip lanka