අවිවාහක තරුණ තරුණියන්ට රජයෙන් තෑග්ගක් !

අවිවාහක තරුණ තරණියන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා දායක කර ගැනීම සඳහා එක්වරක් ලබාදෙන දිරිගැන්වීමක් ලෙස තමන්ගේම නිවසක් ඉදිකර ගැනීමට පර්චස් 15ක ඉඩමක් හා කෘෂිකාර්මික කාර්යයන් සඳහා පර්චස් 40ක වගා බිමක් ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

මේ සඳහා අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබාදීමටත් තරුණ ගොවි සමූපකාර ගම්මාන වැඩසටහන හරහා ඔවුන්ව ජාතික ආර්ථිකයට දායක කර ගැනීමටත් මේ හරහා අපේක්ෂා කරනු ලබනවා.
හම්බන්තොටදී පැවැත්වීමට නියමිත 2019 යොවුන්පුරය වැඩසටහනට සමගාමීව මෙය ක්‍රියාත්මක වනවා.

මේ සඳහා වන යෝජනාව නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
gossip lanka