වන්දනාකරුවන් ගසාකන ශ්‍රී පාදයේ කඩ මුදලාලිලා !

නල්ලතන්නිය ශ‍්‍රී පාද මාර්ගයේ සමහර හෝටල්වල අහාර මිල සීග‍්‍ර ලෙස ඉහළ යෑමත් සමග ශ‍්‍රී පාදය වන්දනා කිරීමට පැමිණෙන වන්දනාකරුවන් දැඩි අසීරුතාවන්ට පත්ව ඇත. එමෙන්ම මෙකී සමහර හෝටල්වල අහාරවල මිල ගණන් සඳහන් මිල දර්ශන පුවරු නොමැති වීමෙන් එම වෙළෙඳුන් වන්දනාකරුවන් අහාර ගැනීමෙන් පසු හිතු හිතූ ලෙස මුදල් අයකිරීමට පෙළඹී සිටී.
මෙම මාර්ගයේ සමහර හෝටල්වල මෙසේ ආහාරවලට අධික මිලක් අයකරන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට පත්වන බවත් බොහෝ වන්දනාකරුවන් පවසති.

මෙකී සමහර හෝටල්වල ආහාරවල මිල ගණන් සඳහන් මිල දර්ශනයන්ද ප‍්‍රදර්ශනය කර නොමැති බවත් මෙම තත්වයන් මත අහාර ගැනීමෙන් පසුව එම හෝටල් හිමියන් ඉල්ලන මුදල තමන්ට ගෙවීමට සිදුවන බවත් මෙම තත්වයන් තුළින් තමන් දැඩි අසීරුතාවන්ට පත්වන බවද ඔවුහු පවසති.

එමෙන්ම සමහර හෝටල් හිමියන් ඔවුන්ගේ ජල බෝතල් විකුණා ගැනීම සඳහා එම මාර්ගයේ සමහර ස්ථානවල ජල නළ මාර්ග අවහිර කර ඇති බවද ඔවුහු පවසති.

මෙම තත්වයන් මත වන්දනාකරුවන්ගේ ප‍්‍රයෝජනය සඳහා ශ‍්‍රීපාද මාර්ගයේ ඉදිකර ඇති පොදු ජල නළවලින් ජලය ලබා ගැනීමට නොහැකි තත්වයක්ද උදාවී ඇති බවද එම වන්දනාකරුවෝ පවසති.

නල්ලතන්නිය ශ‍්‍රීපාද මාර්ගයේ සමහර හෝටල්වල සිදුකරනු ලබන මෙවැනි ක‍්‍රියාවලින් වන්දනාකරුවන් බේරාගැනීම සඳහා අදාළ බලධාරීන් ක්‍ෂණික පියවරක් ගත යුතු බවද එම වන්දනාකරුවෝ වැඩිදුරටත් පවසති.