ගෝඨාභය ඇමෙරිකා පුරවැසිභාවය අතහරී.. අයදුම්පත ඇමරිකාවට බාර දී අවසන් !

තම ඇමරිකානු පුරවැසිකම අතහැරීම සදහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් කොළඹ පිහිටි ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලයට අයැදුම්පත්‍රයක් භාර දී ඇත.

එම අයැදුම්පත්‍රය ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කිරීමට කටයුතු කරන බව තානාපති කාර්යාලය දන්වා තිබේ.

ඉන් අනතුරුව දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් හා ඇමරිකානු ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයද භාර දීමට නියමිතය.

ඇමරිකාන පුරවැසිකම ඉවත් කර ගැනීමේ අයදුම්පතක් ප‍්‍රතික්‍ෂෙ වන්නේ සිහිකල්පනාවකින් තොරව අයැදුම් කිරීම, කුඩා දරුවකු විසින් අයැදුම්පත භාරදීම යන අවස්ථා දෙකේදී පමණක් බවද සදහන්ය.