එජාප සන්ධානයක් එළිදක්වනවා - කිරිඇල්ල

ඉදිරි සියලුම මැතිවරණ සඳහා ඉදිරි පත්කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පුළුල් ජාතික සන්ධානය මැයි පළමුවැනිදා වනවිට එළිදක්වන බව පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසනවා.

මෙම පුළුල් පෙරමුණ ගොඩනැංවීම එහි ව්‍යුහය සහ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව දේශපාලන පක්ෂ නායකයන් ගණනාවක් සමඟ සාකච්ඡා කර ඇති බවත් එය ඉතාම සාර්ථක බවත් ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙනවා.

ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අර්බුදය සමඟ ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පසුබැසීමකට ලක්ව ඇති බවත් එම දේශපාලන වාතාවරණය හමුවේ ඔවුන්ගේ පිරිසක් නව ජාතික පෙරමුණට එක්වීමට සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින බවද ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

ඩබ්ලිව්.කේ. ප්‍රසාද් මංජු