gossip lanka news line gossip lanka news line
gossip lanka gossip lanka gossip lanka gossip lanka

chameera koswaththa contact number

wka;fra Woaf>daIKhg .sh pór - yxiud,s w;awvx.=jg

fld;,dj, mk;g úfrdaOh m<lrñka wka;¾ úYaj úoHd, YsIH n,uKav,h yd ksoyia wOHdmkh Wfoid isiq ck jHdmdrh úiska ixúOdkh l< oejeka; Woaf>daIKhg lïlre wr., uOHia:dkh ksfhdackh lrñka iyNd.S jQ pór fldiaj;a; yd fldaIs,d yxiud,s fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k we;'

fuu w;awvx.=jg .ekSu iïnkaofhka ksfõokhla ksl=;a lrñka fmrgq.dó iudcjd§ mlaIfha wOHdmk f,alï mqnqÿ cdf.dv uy;d mjd isákafka fld;,dj, wdrlaIl úYaj úoHd, mk;g tfrysj mek ke.=kq Woaf>daIK iïnkaOfhka rch úiska fï jk úg oejeka; u¾Okhla Èhla lrñka mj;sk njhs'

ta wkqj Bfha rd;%sfha lïlre wr., uOHia:dkfha pór fldiaj;a; tu uOHia:dkfha fldaIs,d yxiud,s ish ksfjia ;=, isáh § fuf,i w;a wvx.=jg f.k we;s nj mjihs'

flfia fj;;a ta uy;d lshd isákafka w;awvx.=jg .;a ish iudðlhska jyd ksoyia lrk f,i;a u¾Okh  ioyd md,lhska fj; bv fkd;nd Bg tfrysj oejeka; ck n,hla f.dvke.Sug iQodkï nj;ah'

gossip lanka
gossip lanka gossip lanka gossip lanka gossip lanka

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes lanka mirror sinhala| ape.lk - Best classified website in Sri Lanka