gossip lanka news line gossip lanka news line
gossip lanka gossip lanka gossip lanka gossip lanka

keheliya rambukwella contact number

.=rejrekag ‘ld,lKaKs’ lSu .ek miq;efjkafka kE

foújreka f,i i,ld .re lrk .=rejreka ;u fm!oa.,sl wruqKq fjkqfjka fhdod.kakd lsysmfofkla fjkqfjka Ndú;d l< jpkh .ek ;ud ;=< miq;eùula ke;ehs leìkÜ m%ldYl" ckudOH wud;H flfy,sh rUqlaje,a, uy;d mejiSh'ta .ek ;jÿrg;a l;dlsÍug ;uka leu;s ke;ehs lS weu;sjrhd .=rejreka fmd<Ujñka ;u wruqKq fjkqfjka Ndú;d lrk wh fjkqfjka Ndú;d l< hq;= jpkhla ;sfnkjd kï th lSug ;ud miqng fjkafka ke;ehs o weu;sjrhd i|yka lf<ah'

weu;s flfy,sh rUqlaje,a, uy;d fï nj mejiqfõ rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=fõ§ mej;s leìkÜ ;SrK oekqï§fï udOH yuqfõ§ udOHfõÈhl= ke.+ mekhlg ms<s;=re foñks'

óg by;§ flfy<sh rUqlaje,a, uy;d jevj¾ck lrk .=rejreka ld,lKaKs f,i yeÈkaùh'

gossip lanka
gossip lanka gossip lanka gossip lanka gossip lanka

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes lanka mirror sinhala| ape.lk - Best classified website in Sri Lanka