gossip lanka news line gossip lanka news line
gossip lanka gossip lanka gossip lanka gossip lanka

Police Station Maharagama

wka;f¾ úfrdaOfha§ uyr.u OICf.a we.s,s ;=klg fjÉp ‌úkakeysh

wka;¾ úYaj úoHd, YsIH n, uKav,h md¾,sfïka;= msúiqu wdikakfha §  meje;ajQ Woaf>daIKh w;r;=r§ we;sjQ isoaêhl§ nrm;< ;=jd, ,enQ uyr.u fmd,sia ia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mÍlaIl tÉ' tÉ' ckldka; uy;dg meh ;=kl Y,Hl¾uhg ,la l< nj frday,a wdrxÑ ud¾. lshhs'ia:dkdêm;sjrhdf.a jï wf;a we.s,s ;=klg nrm;< ;=jd, isÿù we;s w;r Y%S chj¾Okmqr frday,g we;=<;a lsÍfuka wk;=rej Y,Hl¾uhlg ,la lsÍu i|yd ;,j;=f.dv m%foaYfha fm!oa.,sl frday,lg ta uy;d we;=<;a l< nj fmd,sia Wiia fmd,sia ks,Odßfhla lsh'

rcfha foam<j,g remsh,a ,laI .Kkdjl w,dNhla isÿ lsÍu"fmd,sia ks,Odßhl=g nrm;< ;=jd, isÿ lsÍu iïnkaOfhka y÷kd.;a mqoa.,hka /ila w;awvx.=jg .ekSu i|yd úfYaI fmd,sia lKavdhï lSmhla fhdojd we;ehs Wiia fmd,sia ks,Odßhd jeäÿrg;a mejiSh

gossip lanka
gossip lanka gossip lanka gossip lanka gossip lanka

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes lanka mirror sinhala| ape.lk - Best classified website in Sri Lanka