gossip lanka news line gossip lanka news line
gossip lanka gossip lanka gossip lanka gossip lanka

Ranjan ramanayake contact number

oeä wdrlaIl /lj,a ueo rkacka ó.uqfõ u<f.orlg hhs - ^video&

wêlrKhg wmydi lsÍfï fpdaokdjg jrolre jQ rxcka rdukdhl uy;d oeä wdrlaIl /lj,a uOHfha ish {d;sfhl=f. wjuÛq,g /f.kú;a ;sfí'

ó.uqj W'S m%kdkaÿ u,aYd,dfõ ;ekam;a lr we;s rkacka rdukdhl uy;df.a uiaiskd jk ksrkacka uy;df.a wdor”h uEKshkaf.a foayhg wjika f.!rj oelaùu i|yd ta uy;dj fuf,i nkaOkd.dr ks,OdÍkaf.a oeä /lj,a uOHfha f.kú;a ;sìKs'

fï wjia:dfj§ tu ia:dkhg md¾,sfïka;= uka;%S yÍka m%kdkaÿ uy;d iy ;j;a foaYmd,{hska msßilao tlaù isákq olakg ,enqKs'

gossip lanka
gossip lanka gossip lanka gossip lanka gossip lanka

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes lanka mirror sinhala| ape.lk - Best classified website in Sri Lanka