gossip lanka news line gossip lanka news line
gossip lanka gossip lanka gossip lanka gossip lanka

sri lanka freedom party

kshu fj,djg t,shg nyskjd - ffu;‍%S lshhs

Y%S ,xld ksoyia mlaIh ksis fj,djg ;ksju ;r. lr bÈßfha§ rchla msysgqjk nj ysgmq ckdêm;s md¾,sfïka;= uka;%S ffu;%Smd, isßfiak uy;d i|yka lrhs'

Tyq fï nj lshd isáfha miq.shod mq;a;,u Èia;%slalfha Y%S ,xld ksoyia mlaI n,uKav, msysgqùu wjia:djg tlafjñks'

Y%S ,xld fmdÿck fmruqK iu. w;aika l< .súiqï m%ldr lsisfohla bgq ù ke;s njo mejiQ Tyq ck;dj oeka l,lsÍ isák njo mejish'

ìu jeá,d isák fhdaohd bÈßfha§ ke.sgqjk jk njo mejiQ Tyq mlaIh ixúOdk Yla;su;a l<du fhdaOhd ke.sgqùu wudre ke;s njo lshd isáfhah'

gossip lanka
gossip lanka gossip lanka gossip lanka gossip lanka

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes lanka mirror sinhala| ape.lk - Best classified website in Sri Lanka