gossip lanka news line gossip lanka news line
gossip lanka gossip lanka gossip lanka gossip lanka

ඖෂධ ගැන ඔබ දැන ගත යුතුම දේ මෙන්න

මේ වන විට ලංකාව තුළ පවතින ආර්ථික අර්බුදය මගින් සෞඛ්‍ය අංශයට කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන වශයෙන් තර්ජන එල්ල කරමින් පවතියි.

ප්‍රධාන වශයෙන් රජයේ ඖෂධ සැපයීමේ ක්‍රියාවලියේ තිබු විවිධ අඩුපාඩුකම් නිසා ඇතැම් ඖෂධ නොමැති තත්වයක් ඇතිව ඇත.

gampaha phi contact number

iel iys; fldúâ wdidÈ;fhl=f.a ksjig .sh PHIg t,a,jQ fl< m%ydrh

fldúâ )19 wdidÈ; njg ieliys; mqoa.,fhl=f.a .sßW,a, fmd,sia jifï mqiafld,foKsh m%foaYfha ksjilg rdcldÍ lghq;= i|yd meñKs uyck fi!LH mÍlaIljrfhl=g Bfha ^03& fl< m%ydrhla t,a,ù ;sfnkjd' ta kdrïu, fi!LH ffjoH ks,OdÍ ld¾hd,fha uyck fi!LH mÍlaIljrfhl=g njhs fmd,sia udOH m%ldYl f–IaG ksfhdacH fmd,siam;s wð;a frdayK mejiqfõ'

Ranjan ramanayake contact number

oeä wdrlaIl /lj,a ueo rkacka ó.uqfõ u<f.orlg hhs - ^video&

wêlrKhg wmydi lsÍfï fpdaokdjg jrolre jQ rxcka rdukdhl uy;d oeä wdrlaIl /lj,a uOHfha ish {d;sfhl=f. wjuÛq,g /f.kú;a ;sfí'

chamal rajapaksa contact number

wdKavqj ‌fld;,dj, l,a ouhs - pu,a md¾,sfïka;=jg ks, oekqï§u lrhs

fld;,dj, cd;sl wdrlaIl úYaj úoHd, mk;a flgqïm; ms<sno újdoh t<efUk isl=rdod ^06od& fkdmeje;aùug ;SrKh l< nj jdßud¾. wud;H iy rdcH wdrlaIl yd wdmod l<ukdlrK rdcH wud;H pu,a rdcmlaI uy;d mejiSh'

cargo services in sri lanka

tlaiam%ia m¾,a fk!ldj bj;a lsÍfï ie<iqula

.sks.ekSug ,laùfuka wk;=rej uqyqÿn;a jQ tlaiam%ia m¾,a fk!ldj mj;sk fudaiï ld,.=K ;;ajh hym;a jQ miq tu ia:dkfhka bj;a lsÍu i|yd ie<iqula ilia lrñka isák nj isx.mamQre  n,OdÍka rch fj; oekqï§ ;sfnkjd' ta" fko¾,ka;h iy isx.mamQrefõ fk!ld iqkanqka bj;a lsÍfï úfYaI{hska" kdjql jdia;= úfYaI{hska iy iqkanqka bj;a lsÍfï úfYaI{hska msßila úiska'

sri lanka freedom party

kshu fj,djg t,shg nyskjd - ffu;‍%S lshhs

Y%S ,xld ksoyia mlaIh ksis fj,djg ;ksju ;r. lr bÈßfha§ rchla msysgqjk nj ysgmq ckdêm;s md¾,sfïka;= uka;%S ffu;%Smd, isßfiak uy;d i|yka lrhs'

Ravi Kumudesh Contact Details

ffoksl fldfrdakd urK jd¾;d fndre'' ienE urK fo;=ka .=Khlska jeähs

wo jk úg ffoksl jd¾;d jk fldfrdakd urK ixLHdj ksjerÈ ixLHdj fkdjk nj;a frday,aj, ksis m%;sldr ke;sj ñhhk ixLHdj o we;=<;aj .Kkh l<fyd;a fuu ixLHdj fo.=K f;.=K jkq we;s nj;a mßmQrl ffjoH jD;a;sh fõ§kaf.a taldnoaO n, uKav,h i|yka lrhs'

chameera koswaththa contact number

wka;fra Woaf>daIKhg .sh pór - yxiud,s w;awvx.=jg

fld;,dj, mk;g úfrdaOh m<lrñka wka;¾ úYaj úoHd, YsIH n,uKav,h yd ksoyia wOHdmkh Wfoid isiq ck jHdmdrh úiska ixúOdkh l< oejeka; Woaf>daIKhg lïlre wr., uOHia:dkh ksfhdackh lrñka iyNd.S jQ pór fldiaj;a; yd fldaIs,d yxiud,s fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k we;'

pavithra wanniarachchi contact number

,xldfõ fldfrdakd urK ixLHdj Ökfha urK ixLHdj blaujd hhs

Bfha Èkfha §" ;j;a fldfrdakd urK 74 la jd¾;d ùu;a iu." furg iuia; fldfrdakd urK ixLHdj 4"645 olajd by< .sfha h'

ta wkqj" Bfha Èkfha § furg iuia; fldfrdakd urK ixLHdj" fldfrdakd jix.;h uQ,drïN jQ Ökfha isÿ jQ urK ixLHdjo blaujd .sfha h'

Ökfha isÿj ;snqKq iuia; urK ixLHdj 4"636 ls'
tu urK ixLHdfjka w;s nyq;rh" tkï urK 4"512 lau isÿj we;af;a" jQydka k.rh wh;a yqfnhs m‍%dka;h ;=<hs' Ökfha w.kqjr jQ îðka j, isÿj ;snqKq urK ixLHdj 09 ls'

Police Station Maharagama

wka;f¾ úfrdaOfha§ uyr.u OICf.a we.s,s ;=klg fjÉp ‌úkakeysh

wka;¾ úYaj úoHd, YsIH n, uKav,h md¾,sfïka;= msúiqu wdikakfha §  meje;ajQ Woaf>daIKh w;r;=r§ we;sjQ isoaêhl§ nrm;< ;=jd, ,enQ uyr.u fmd,sia ia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mÍlaIl tÉ' tÉ' ckldka; uy;dg meh ;=kl Y,Hl¾uhg ,la l< nj frday,a wdrxÑ ud¾. lshhs'

wildlife department contact number

jkÔùh we;=f<a lU weÈ,a,la''' ;=jd, jQ j,aw,s fnfy;a ke;sj uefrk ;;a;ajhla

jkÔù fomd¾;fïka;=j ;=< fiajh lrk fiajh lrkq ,nk mYqffjoHjreka yd fomd¾;fïka;=fõ mßmd,kh lrkq ,nk ks,Odßka w;r l,l isg mj;sk lUweÈ,a,la fya;=fjka fjäje§ñ yd fjk;a ⁣fya;= ksid ;=jd, ù isák w,swe;=ka iy fjk;a wirK jki;=ka m%;sldr fkdue;sj ñhhk ;;a;ajhla Wodù we;s nj jd¾;d fõ'

keheliya rambukwella contact number

.=rejrekag ‘ld,lKaKs’ lSu .ek miq;efjkafka kE

foújreka f,i i,ld .re lrk .=rejreka ;u fm!oa.,sl wruqKq fjkqfjka fhdod.kakd lsysmfofkla fjkqfjka Ndú;d l< jpkh .ek ;ud ;=< miq;eùula ke;ehs leìkÜ m%ldYl" ckudOH wud;H flfy,sh rUqlaje,a, uy;d mejiSh'

Medical Equipment in Sri Lanka

frday,a we|ka msf¾ fldúâ frda.Syq ksfjiaj, wirK fj;s ishhg 30lau Tlaiscka u; hefmk ;;a;ajhla

fldfrdakd ffjrih wdidokh ù frday,a.; flfrk wdidÈ;hka w;ßka ishhg ;syl m‍%udKhla fïjk úg Tlaiscka u; hefmk ;;a;ajhla we;sù ;sfnk nj fi!LH wdrxÑ ud¾. ioyka lrhs'

Rohini kavirathna contact number

i'c'n uka;%Sjßhg ,sx.sl ysxikhla l;dkdhlg;a fpdaokd
Woh .ïukams, uy;dg tfrysj meje;s úYajdiNx.h i|yd Pkaoh úuik wjia:dfõ iu.s ck n,fõ. md¾,sfïka;= uka;%Sjßhlg jdÑlj ,sx.sl ysxikhla isÿlr we;s njg Bfha ^03& md¾,sfïka;=fõ § wkdjrKh jqKd'
gossip lanka
gossip lanka gossip lanka gossip lanka gossip lanka

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes lanka mirror sinhala| ape.lk - Best classified website in Sri Lanka